Pentru fiecare familie în parte, desfacerea căsătoriei este abordată individual. Ca orice lucru de pe lumea asta, divorțul poate fi făcut sănătos sau nesănătos. Deși părinții divorțează unul de altul, la mijloc sunt copiii, pentru care chiar și cea mai mică șansă de a salva căsnicia merită încercată. Comunicarea civilizată reprezintă cea mai eficientă soluție pentru situațiile conflictuale, susțin specialiștii.

Despre procedura de divorț, metodele de soluționare a problemelor ambelor părți, partajul averii comune, dar și despre întreținerea copilului minor și determinarea domiciliului acestuia în caz de desfacere a căsătoriei, aflăm în cele ce urmează de la avocata Irina Burac-Mihalachi, al cărei rol în domeniul familial este unul primordial.

Cum are loc procesul de divorț civilizat?

Desfacerea unei căsătorii în mod amiabil trebuie să aibă loc, în primul rând, prin intermediul unei comunicări civilizate. Aceasta presupune o discuție pașnică între ambii soți privind procesul de divorț și soluționarea tuturor dificultăților ce țin de această procedură. Aici intervine și suportul unui avocat specializat în domeniul familial, prin intermediul căruia au loc discuțiile dintre soț și soție, în cazul în care cei din urmă au o relație tensionată.

Ce prevede propunerea amiabilă scrisă celuilalt soț cu referire la soluționarea problemelor legate de desfacerea căsătoriei?

Aici enumerăm următorii pași:

 1. Desfacerea căsătoriei - cu prezentarea la OSC (art. 36 CF) și perfectarea cererii corespunzătoare, or la biroul Notarial (art.41-42 Legea privind procedura notarială);
 2. Determinarea domiciliului copiilor minori - de regulă, împreună cu mama acestora, însă prin înțelegerea amiabilă a părinților poate fi stabilit altfel, odată cu desfacerea căsătoriei la Notar (art. 41 Legea privind procedura notarială);
 3. Stabilirea cuantumului pensiei de întreținere a copiilor minori - reieșind din nivelul întreținerii copiilor în perioada căsătoriei, cu ajustarea la necesitățile acestora, cu perfectarea notarială a contractului privind mărimea, condițiile și modul de plată a pensiei (art. 92-96 CF);
 4. Stabilirea ordinii de întrevederi a copiilor cu celălalt părinte;
 5. Încetarea proprietății comune în devălmășie a soților - încheierea contractului de partaj la Notar (art. 25-26 CF).
mamaplus

Este evident faptul că propunerea amiabilă are ca scop păstrarea unei relații civilizate și a unui nivel adecvat de comunicare dintre soț și soție. Care sunt celelalte beneficiile ale acestui acord?

Avantajele propunerii amiabile se referă la:

 1. Minimalizarea impactului negativ al divorțului asupra ambilor soți;
 2. Minimalizarea traumei psihologice a copiilor în legătură cu separarea părinților, protejarea drepturilor și intereselor legitime ale acestora;
 3. Determinarea viziunilor comune și a celor divergente vizând relațiile familiale după separarea soților;
 4. Soluționarea celor mai importante subiecte determinate de desfacerea căsătoriei pe cale extrajudiciară, în mod amiabil;
 5. Evitarea unui proces judiciar, respectiv evitarea cheltuielilor nejustificate, pierderii timpului și evitarea emoțiilor negative și tensiunilor din cadrul ședințelor de judecată.

Câte variante de divorț există în legislația actuală și ce presupune fiecare dintre acestea?

În prezent, există 3 modalități prin care un cuplu poate divorța:

Organul Stării Civile (art. 36 CF) - în cazul acordului comun al soților, când nu există neînțelegeri referitoare la partajul proprietății comune în devălmăşie, la întreținerea, educația şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți, căsătoria urmând să fie desfăcută după expirarea termenului de o lună din ziua depunerii cererii de divorț, cu eliberarea certificatului de divorț.

Notar (art. 41-42 Legea privind procedura notarială) - cererea se depune în baza acordului comun al soților, vizând obligatoriu modul de participare a părinților la educația, întreținerea copiilor minori comuni, stabilirea domiciliului acestora, plata pensiei de întreținere a soțului/ soției sau partajul averii comune dobândite în perioada căsătoriei, fiind acordat un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de desfacere a căsătoriei.

Instanța de judecată (art. 37 CF) - când soții au copii comuni și nu au ajuns la un acord privind întreținerea, educația şi domiciliul acestora sau în lipsa acordului de divorț al unuia dintre soți și când procedura la OSC și Notar a eșuat.

mamaplus

În cazul unui divorț într-o căsnicie cu copii minori, în baza căror criterii este determinat domiciliul permanent al copiilor?

Dacă părinții locuiesc separat, locuința copilului care nu a atins vârsta de 14 ani se determină prin acordul părinților (art. 63 al. 1 CF). 

Domiciliul copilului minor poate fi determinat oficial atât odată cu desfacerea căsătoriei, cât și după. Spre deosebire de procedura divorțului la OSC (unde doar se verifică faptul dacă nu există neînțelegeri între soți referitor la domiciliul copilului minor), la Notar se menționează, în mod obligatoriu în conținutul cererii soților cu cine dintre părinți se stabilește domiciliul, iar ulterior în încheierea Notarului privind desfacerea căsătoriei se consemnează acest fapt.

Procedura judecătorească de stabilire a domiciliului copilului minor după divorț, se aplică atunci când nu există un acord comun între soți. Dacă copilul a atins vârsta de 10 ani se ține cont de părerea acestuia și, totodată, se solicită avizul autorității tutelare teritoriale (Direcția Protecției Drepturilor Copiilor).

mamaplus

Care sunt principalele aspecte ce țin de determinarea cuantumului pensiei de întreținere a copiilor minori comuni?

 • Părinții au drepturi și obligații egale față de copii. (art. 58 CF) 
 • Părinții sunt obligați să-și întrețină copiii minori. (art. 74 al. 1 CF)
 • Copiii au dreptul la un nivel de trai decent, iar după separarea părinților nivelul de trai al acestora nu ar trebui să se înrăutățească.
 • Cuantumul pensiei de întreținere nu ar trebui să fie sub minimul de existență stabilit de către Biroul Național de Statistică din Republica Moldova, pentru un copil de o anumită vârstă, provenit dintr-un anumit mediu (urban/rural).
 • Stabilirea amiabilă a cuantumului pensiei de întreținere a copilului comun, reieșind din nivelul lunar de trai al copilului, cu ajustarea periodică la noile necesități a copilului (studii preșcolare/școlare, activități extrașcolare, tratament, odihnă ș.a.) și achitarea benevolă de către debitorul întreținerii.

Prin ce modalități legale se stabilește încasarea pensiei de întreținere a minorilor din familie?

Perfectarea notarială a contractului privind plata pensiei de întreținere - cu stabilirea plății sub forma unor cote-părți din salariul şi/sau din alte venituri, într-o sumă bănească fixă plătită periodic, prin transmiterea unor bunuri sau într-un alt mod stipulat în contract, fiind posibilă îmbinarea diferitor modalități de plată. (art. 92-96 CF)

Încasarea pensiei de întreținere a copilului minor pe cale judecătorească - se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinților în mărime de 1/4 - pentru un copil, 1/3 - pentru 2 copii şi 1/2 - pentru 3 şi mai mulți copii. (art. 75 al. 1 CF) 

*În situația în care debitorul întreținerii nu are venituri stabile/este stabilit cu domiciliul în străinătate - justificată solicitarea încasării pensiei într-o sumă bănească fixă.

Modificarea cuantumului pensiei de întreținere - posibil în ambele cazuri, însă trebuie să fie argumentat și probat în legătură cu modificarea circumstanțelor/nivelului de trai al copilului.

mamaplus

După divorțul părinților, cine și în ce mod stabilește graficul de întrevederi cu copiii minori comuni?

Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului este instituția competentă pentru stabilirea graficului de întrevederi a copilului și părintelui cu care acesta nu locuiește, la solicitarea unuia dintre părinți, în cazul inexistenței unui acord amiabil între aceștia. În cazul în care, unul dintre părinți nu este de acord cu graficul prestabilit de către DPDC, acesta poate fi contestat în judecată.

Modul de stabilire a graficului de întrevederi trebuie să fie unul amiabil, adică prin acordul comun al părinților, fără implicarea și sesizarea instituției specializate în acest sens. 

*Totodată este posibilă perfectarea scrisă a graficului de întrevederi amiabil stabilit de către ambii părinți și înaintarea acestuia spre aprobare Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului (din sectorul unde se află domiciliul copilului), care va fi obligată să se pronunțe printr-o decizie.

Graficul de întrevederi este stabilit conform următoarelor aspecte esențiale: interesul superior și sănătatea copilului minor; programul activităților școlare/extrașcolare; perioada vacanțelor; evenimentele familiale; alte aspecte individuale.

mamaplus

Partajul averii în cazul divorțului. În ce constă procedura?

Cuplul aflat în proces de divorț are două modalități prin care ar putea să-şi împartă averea:

Partajul amiabil - perfectarea notarială a contractului privind partajul bunurilor comune ale soților (art. 25-26 CF), în situația existenței unui acord comun între părți și lipsei cărorva neînțelegeri în acest sens. Prezintă cea mai avantajoasă metodă, din punct de vedere financiar, economisind timpul și evitând stresul părților.

Partajul pe cale judecătorească - în situația existenței unui litigiu între soți privind împărțirea bunurilor, proprietate comună în devălmășie. Această modalitate implică cheltuieli de judecată impunătoare (taxa de stat pentru înaintarea acțiunii, fiind de 3% din valoarea tuturor bunurilor ș.a.) și, totodată, resurse de timp.

mamaplus